ఆర్‌అండ్‌డి

factory gate
work shop_1
work shop_2
factory front